Spoločenská zodpovednosť podniku

S rozširovaním našich obchodných aktivít doma i za hranicami Slovenskej republiky, si ako firma uvedomujeme svoju zodpovednosť voči okoliu. Práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli pristúpiť k zavedeniu spoločenskej zodpovednosti. Ako spoločensky zodpovedný podnik vytvárame a chceme vytvárať hodnoty, ktoré pozitívne vplývajú na podnikateľské prostredie, rozvoj regiónu, vzdelávanie, zamestnancov a ich rodiny i životné prostredie. Cieľom nášho podnikania je vytváranie zisku formou, ktorá podporí udržateľný rozvoj v záujme nášho ďalšieho rozširovania nielen doma, ale aj za hranicami Slovenska. Pre tieto účely smerujeme pôsobenie našej firmy v troch základných oblastiach, a to životné prostredie, sociálna oblasť a ekonomická oblasť. Našim cieľom je zaradiť sa medzi významné slovenské a európske spoločnosti, ktoré spolu s vlastným rastom napomáhajú rozvoju svojho okolia a celej spoločnosti.

Životné prostredie

Keďže časť našich obchodných aktivít tvoria projekty najmä z obnoviteľných zdrojov energie ako sú fotovoltaika a bioplyn, je samozrejmé, že dopad podnikania na životné prostredie je pre nás kľúčovou záležitosťou. V rámci interných smerníc a nariadení zo strany manažmentu sa snažíme o maximálnu ochranu životného prostredia prostredníctvom rôznych opatrení. Postupná výmena svetelných zdrojov v priestoroch firmy za LED svetelné zdroje, inštalácia fotovoltaického systému na budove firmy, ohrev vody pre zamestnancov prostredníctvom fotovoltaických panelov či osvetlenie parkovacích miest pred budovou firmy pomocou solárnych lámp. Aj to sú opatrenia, ktorými prispievame k znižovaniu energetickej náročnosti nášho podnikania a chránime tak životné prostredie pred nežiaducimi vplyvmi.

Sociálna zodpovednosť

Sociálnu zodpovednosť v našom ponímaní možno rozdeliť na dve časti. Jedna je zameraná na zamestnancov spoločnosti a ich rodiny. Druhá na externé aktivity firmy vo vzťahu k samospráve, vzdelávaniu a blízkemu i širokému okoliu. Cieľom je vytváranie takých pracovných podmienok, ktoré vedú k ďalšiemu osobnostnému i profesijnému rozvoju zamestnancov. Pre pracovníkov firmy sú zabezpečované rôzne formy benefitov, firemné akcie, spoločenské udalosti, výlety i športové aktivity. O zamestnancov sa stará samostatné personálne oddelenie. Spolupráca s miestnou samosprávou, vzdelávacími inštitúciami a miestnymi organizáciami tvorí základ našich dobrých vzťahov. Za tento úsek zodpovedá oddelenie marketingu a vzťahov s verejnosťou. Organizovaním a podporovaním športovo-spoločenských podujatí sa snažíme pozdvihnúť rozvoj regiónu.

Ekonomická zodpovednosť

Legitímnym cieľom každého podnikateľského subjektu je dosahovanie zisku. Od roku 2008 naša spoločnosť vyvíja na území Slovenskej republiky obchodno-predajné aktivity. Predaj elektroinštalačného materiálu a svietidiel sa postupne rozšíril o ďalšie produkty a služby. V súčasnosti patríme medzi popredných dodávateľov projektových riešení v oblasti obnoviteľných zdrojov energie ako sú fotovoltaické parky a bioplynové stanice. Okrem obnoviteľných zdrojov pracujeme aj na projektoch verejného osvetlenia a osvetlenia interiéru. Súčasťou našej práce je i energetické poradenstvo. Našim zákazníkom ponúkame produkty a služby najlepšej možnej kvality. Rovnako tak sofistikované a inovatívne riešenia v oblasti obnoviteľných zdrojov, pričom základným predpokladom tohto smeru je neustále sledovanie noviniek a vývoj. Našim záujmom je podieľať sa na transparentných projektoch, zákazníkom prinášať najlepšie riešenia, ktoré uspokoja aj najnáročnejšie potreby, pričom predpokladom je etické správanie a korektný prístup.

Naše ciele v oblasti spoločenskej zodpovednosti sú:

  • postupné znižovanie energetickej náročnosti našej firmy,
  • zavádzanie opatrení na znižovanie spotreby papiera,
  • zachovanie a rozširovanie benefitov pre našich zamestnancov,
  • pravidelné odmeňovanie a podpora vzdelávania,
  • v oblasti spolupráce so samosprávou a vzdelávacími inštitúciami rozvíjať naďalej dobré vzťahy,
  • podporovanie miestnych organizácii a športových klubov,
  • ponúkať zákazníkom vždy kvalitné produkty a sofistikované riešenia projektov,
  • účasť na transparentných tendroch,
  • dodržiavanie základných etických pravidiel.

PDF Spoločenská zodpovednosť