Bioplynová stanica

Líder v dodávke bioplynových staníc na Slovensku

Na neustále sa meniacom trhu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, je spoločnosť IMAO electric, s.r.o. popredným dodávateľom kompletných riešení solárnych elektrární a bioplynových staníc na Slovensku. Naše služby zahŕňajú návrh, projektovú dokumentáciu a tiež samotnú realizáciu. Taktiež zákazníkovi ponúkame technickú podporu a servis počas celej prevádzky diela.

zrealizovaných bioplynových staníc v Európe
+

Ako vzniká bioplyn?

Bioplyn je zmes zložená z oxidu uhličitého a metánu. Vzniká všade tam, kde sa rozkladá organický materiál bez prístupu kyslíka (anaeróbne), napríklad v zažívacom trakte dobytka. Ak sa takýto proces vhodne napodobní, bioplyn môže byť využitý na mnohé účely. Kogeneračná jednotka premení energeticky bohatý bioplyn na elektrický prúd a teplo. Zatiaľ’ čo sa vyrobený elektrický prúd dostáva do verejnej siete, je možné získanú tepelnú energiu využiť napríklad na vykurovanie stajní, obytných budov alebo priemyselných objektov. Ako vstupné suroviny sa na výrobu bioplynu hodia, medzi inými, obnoviteľné suroviny ako sú kukurica, tráva, raž. Ale využiť sa dajú aj iné rastliny,  napríklad slnečnica alebo cukrová repa.

Bioplyn sa dá vyrobiť taktiež z pevných a kvapalných hnojív. A nakoniec aj organický odpad je jednou z možností, ktorý inak nemá iné využitie. Pretože vstupné materiály pozostávajú zväčša z vody, v procese fermentácie skvapalnejú. Po tom, čo sa vstupné substráty úplne rozložia, zostane v nádržiach vysoko kvalitné tekuté hnojivo. Cyklus dusíka sa uzavrie aplikovaním hnojiva na poliach.

Ak chcete produkovať bioplyn úspešne a ekonomicky, potrebujete partnera, ktorý vie rýchlo a správne reagovať. Naši zákazníci ocenia efektivitu, už pri plánovaní konštrukcií, ako aj pri prevádzkovej podpore bioplynovej stanice. IMAO electric Vám môže poskytnúť kompletný balík služieb na ochranu vašej investície.

Typy bioplynových staníc

Bioplynové stanice založené na pol’nohospodárskej produkcii Bioplynové stanice sú navrhované ako jedno alebo dvojstupňové s mezofilickou fermentáciou. Pri jednostupňových bioplynových staniciach prebieha rozklad substrátov iba v jednom fermentore. Pri dvojstupňových staniciach prebieha proces vo fermentore aj kofermentore. Bioplynové stanice, ktorých vstupy pozostávajú prevažne z kukuričnej alebo trávnej siláže, všeobecne využívajú dvojstupňový systém. Dvojstupňová stanica zabezpečí dlhši reakčný čas, pričom baktérie v kofermentore sú na rovnakej báze ako baktérie vo fermentore. Dvojstupňová bioplynová stanica umožnuje zvýšiť maximálne množstvo výťažnosti plynu vstupných surovín o 20%. Dvojstupňový proces navyše zabezpečí väčšiu mieru stability procesu. Takto napríklad, ak pri neprimeranom dávkovaní vstupných surovín narastie hodnota kyselín vo fermentore, rovnováha sa dá obnoviť spätným prečerpávaním z kofermentora. Bioplynové stanice pridružené k farmám často využivajú hnojovicu, ktorá je omnoho ľahšie rozložiteľná ako siláž. Generovaný bioplyn je najčastejšie využívaný na kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla v kogeneračných jednotkách. Alternatívne môže byť bioplyn čistený na kvalitu porovnateľnú so zemným plynom. Bioplynové stanice v rozsahu niekol’ko megawattov, kombinované s úpravou bioplynu, môžu už v budúcich rokoch tvoriť významnú časť čistej a sebestačnej výroby energie.

Bioplynové stanice na spracovanie bioodpadov

Anaeróbna fermentácia bioodpadov prináša environmentálny a sociálno-ekonomický úžitok. Spoločnosť víta bioodpad ako zdroj energie, miesto hromadenia odpadov na skládkach. V priebehu fermentácie nevzniká len bioplyn, ale bioodpad je transformovaný na digestát, ktorý je zároveň kvalitným poľnohospodárskym hnojivom. Anaeróbna fermentácia poskytuje unikátnu možnosť redukcie emisií a generáciu energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj návrat bioodpadov späť do biologického cyklu a konverziu odpadu na vysoko kvalitné poľnohospodárske hnojivo. Bioodpad môže pochádzať z nespočitateľného množstva zdrojov ako sú domácnosti, potravinársky priemysel, bitúnky, atď. Kvôli tomu sú bioplynové stanice individuálne plánované podľa aktuálnej potreby. Príjem odpadu, uskladnenie, dezintegrácia a hygienizácia sú navrhnuté na báze predpokladaného množstva a charakteristiky vstupných surovín. Takto spracovaný odpad slúži ako vstup do dvojstupňovej bioplynovej stanice.