Administratívny servis obnoviteľných zdrojov

Administratívny servis a správa obnoviteľných zdrojov energie

Zákazníkom, ktorí prevádzkujú zariadenie na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov ponúkame zmluvný administratívny servis, ktorý zahŕňa rôzne služby spojené s prevádzkou takéhoto zariadenia. Cieľom tejto služby je odbremeniť zákazníkov od komunikácie s orgánmi štátnej správy a celkovej byrokracie.  Keďže zákony spojené s prevádzkou zariadení na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov sa neustále menia, prevádzkovateľ častokrát nestíha včasne a pružne reagovať na zmeny, čo v konečnom dôsledku môže znamenať stratu podpory, alebo zbytočne zaplatené pokuty udelené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a podobne.

Administratívny servis zahŕňa:

  • vybavenie rozhodnutí o cene, potvrdení o pôvode, oznámenie o uplatnení podpory, záruk pôvodu na dané výrobné zariadenie,
  • generovanie a zasielanie faktúr pre distribučnú spoločnosť,
  • denné a mesačné hlásenia výroby zariadenia pre OKTE,
  • komunikáciu s colným a daňovým úradom k priznaniu dani z elektrickej energie,
  • zasielanie informácií o všetkých legislatívnych zmenách v oblasti prevádzky zariadenia na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov,
  • zasielanie podkladov a hlásenia pre Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, , MHSR, SIEA, Štatistický úrad,
  • vypracovanie obchodných zmlúv o dodávke energie,
  • získanie certifikátu OKTE,
  • diaľkové monitorovanie dennej výroby, on-line informácia o výpadku zodpovednej osobe prevádzkovateľa, technické poradenstvo, konzultácie.

Monitoring

S výrobou elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov sa spája aj množstvo administratívnych úkonov, najmä ak je zákazník predajcom elektrickej energie do distribučnej siete. Pre správne nahlasovanie údajov je potrebné neustále monitorovanie zariadenia a celkovej výroby systému. Pre jednoduchšiu správu celého zariadenia je k dispozícii online monitoring, vďaka ktorému má majiteľ systému prehľad o aktuálnej výrobe a produkcii elektrickej energie, prípadne vie včas odhaliť poruchu. S monitoringom je spojený administratívny servis, prostredníctvom ktorého je zákazník odbremenený od byrokratických povinností a celková administratíva je zmluvne prevedená na spoločnosť OSMONT elektromontáže, s.r.o. V rámci zmluvy je možné ošetriť i pravidelné revízie zariadenia, čím sa zabezpečí jeho nepretržitý bezpečný chod.

monitoring BPS FVE