Politika   manažérskych   systémov IMS spoločnosti  IMAO electric, s.r.o.

Sme súčasťou IMAO group a vytvárame jej obchodnú divíziu veľkoobchodu a maloobchodu kompletného elektroinštalačného materiálu a svietidiel.

PREDMET : Realizácia projektov  v oblasti elektroinštalácií, inteligentných inštalácii budov, osvetlenia, s energeticky obnoviteľných zdrojov. Uskutočňovanie stavieb  a ich zmien. Nákup a predaj elektroinštalačného materiálu a svietidiel.

Integrovaný manažérsky systém ako následný produkt vízie a strategických činností v spoločnosti je vyjadrením nášho záväzku na trvalé zlepšovanie, predovšetkým v kvalite našich dodávok a služieb, v eliminácii a prevencii znečisťovania životného prostredia a v bezpečnom prevádzkovaní a servise nami uskutočnených zákaziek.

Vytvárame potrebné, technické, organizačné, finančné a personálne predpoklady pre kvalitný a environmentálny výkon prác a stanovenie dlhodobých a krátkodobých cieľov v dotknutých oblastiach.

Korektnosť, zodpovednosť, komunikácia a transparentnosť sú našimi základnými hodnotami vo vzťahoch  so všetkými zainteresovanými stranami.

Dôkladnou špecifikáciou požiadaviek zainteresovaných strán a ich splnením sa snažíme dosiahnuť maximálnu spokojnosť zákazníkov.

Pri výkone činnosti sa zaväzujeme plniť platné právne požiadavky z hľadiska ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zohľadniť požiadavky aj iných zainteresovaných strán.

Dodržiavame predpisy environmentálnej legislatívy, aj zmluvné podmienky a požiadavky, ktoré sme sa zaviazali plniť.

Stanovené environmentálne aspekty, vplyvy a riziká pravidelne monitorujeme a vyhodnocujeme, významné tvoria ciele IMS.

Zvyšujeme environmentálne povedomie našich zamestnancov aj našich zákazníkov/pacientov.

Pri výbere dodávateľov prednosť dostávajú environmentálne vyspelí dodávatelia.

Neustálym vzdelávaním zamestnancov, ako aj náležitou vzájomnou komunikáciou zvyšujeme úroveň ich odbornosti a povedomia o individuálnych povinnostiach.

Pre zabezpečenie trvalého zlepšovania účinnosti a efektívnosti zavedených systémov manažérstva sa pri výkone činností zaväzujeme riadiť identifikované významné environmentálne aspekty.

Predchádzame pracovnej úrazovosti a ujme na majetku vytváraním vhodných pracovných podmienok, materiálnym zabezpečením, zvyšovaním povedomia zamestnancov.

Pravidelne kontrolujeme identifikované riziká, stanovujeme ich významnosť a spôsob riadenia.

Zabezpečujeme prijatie záväzkov na zabezpečenie prevencie zranení, poškodení  a ohrození zdravia.

Z BOZP vykonávame pravidelné kontroly vhodnosti a aktuálnosti politiky, vtom pravidelná informovanosť zamestnancov, ich angažovanosť.

Zdokumentovanie, zavedenie a udržiavanie manažérstva BOZP, starostlivosť o zainteresované strany a ich záujmy.

Zabezpečujeme identifikáciu a hodnotenie, priamych i nepriamych environmentálnych aspektov a bezpečnostných rizík našich činností a služieb za účelom ich znižovania a riadenia.

Zaisťujeme informovanosť a jednotné chápanie politiky, aby všetci zamestnanci poznali politiku IMAO electric, s.r.o. , jej hlavné zámery a ciele, stotožnili sa s nimi a podieľali sa na ich naplňovaní.

Politika zavedených manažérskych systémov je integrovaná, zdokumentovaná, implementovaná a udržiavaná. Sú o nej informované všetky zainteresované strany a je prístupná verejnosti.

Dodržiavame aplikovateľné požiadavky všetkých troch noriem.

3.2.2020

Schválil : Miloš Samul  – konateľ