Hybridný kombinovaný bojler
Hybridné ohrievače vody predstavujú nové technické riešenie ohrevu vody pri využití ekologicky čistých zdrojov energie. Pre ohrev vody sa využíva energia slnka, ktorá pomocou fotovoltaických článkov vyrába jednosmerný elektrický prúd, ktorý zohrieva vodu v zásobníku. Originálnym riešením je napojenie výhrevnej špirály na fotovoltaické panely, pri ktorom nevznikajú žiadne straty elektrickej energie a preto zariadenie pracuje veľmi efektí vne, pričom je zabezpečená tepelná ochrana a bezpečná regulácia celého systému. Jednoduchosť a variabilita umiestnenia fotovoltaických panelov, ich bez údržbová prevádzka a veľmi jednoduché prepojenie so zásobníkom vody pomocou tenkého elektrického kábla dáva prakti cky neobmedzené možnosti využiti a zariadenia v rodinných a panelových domoch, ako aj v priemyselných objektoch. Využiti e fotovoltaických panelov na ohrev vody je ekologická výroba elektrickej energie, ktorú si v plnom rozsahu spotrebováva priamo výrobca. Nie sú potrebné žiadne povolenia na pripojenie a nemusia sa nakupovať ďalšie prídavné zariadenia. Je to zati aľ najefektí vnejšie a bezstratové využiti e ekologickej elektrickej energie z fotovoltaických panelov.

Technický popis zariadenia
Elektrické ohrievače vody typu LX ACDC/M a M+K používajú na ohrev vody dva zdroje elektrického prúdu. Striedavý (AC) prúd je z elektrickej siete a jednosmerný (DC) prúd je z fotovoltaických panelov, ktoré zabezpečujú ekologicky čistú výrobu teplej vody a šetria nemalé fi nančné prostriedky užívateľa pri úsporách plynu alebo elektrickej energie zo siete. Model M+K má naviac zabudovaný trubkový výmenník pre dodávku tepla z externého zdroja. Ohrievače vody LX ACDC/M a M+K majú univerzálnu DC špirálu, ktorá umožňuje použiti e výkonovej rady A,B,C v jednej špirále pomocou mechanického preloženia prívodného kábla na špirále. Vo výrobe je špirála nastavená vždy na 2kW (8ks panelov). Ak použijete menší počet panelov (4ks=1,0kW alebo 6 ks=1,5kW) je potrebné preložiť prívodný kábel na príslušný kontakt. Výkonová rada A=1,0kW, B=1,5kW , C=2,0kW je vyznačená pri príslušnom kontakte priamo na špirále. Preloženie prívodného kábla ku správnemu kontaktu môže previesť len odborne vyškolená osoba ! Ohrievače vody LX ACDC/M a M+K sú určené pre použiti e FV panelov, ktoré majú 30V + – 10% a 8,3A + – 5% na jeden panel.

V hornej časti ohrievača je umiestnený indikátor teploty, ktorý prenáša informáciu o teplote vody v akumulačnom ohrievači. Zásobník je izolovaný tvrdou polyuretánovou penou, ktorá zaručuje minimálne tepelné straty. Elektroinštalácia je umiestnená v spodnej časti ohrievača, pod ľahko odnímateľným krytom. Teplotu vody je možné nastaviť termostatmi v rozsahu 0-80 °C podľa stupnice, ktorá je vyznačená na gombíku termostatu. Vstup studenej vody je označený modrou farbou, výstup TÚV červenou farbou. Všetky oceľové časti sú chránené proti korózii práškovou vypaľovanou farbou, spojovacie diely sú pokovované

Ohrev vody slnečným žiarením
Ohrievače vody LX ACDC/M a M+K sú určené aj na využiti e oboch zdrojov elektrickej energie. Stabilný zdroj AC prúdu zo siete permanentne zohrieva vodu na teplotu, ktorá je nastavená pomocou termostatu T1 (AC) .V praxi sa odporúča teplota okolo 45°C. Po dosiahnutí prednastavenej teploty termostat T1 (AC) vypne prívod AC prúdu. DC prúd z fotovoltaických panelov ďalej zohrieva vodu až po nastavenú teplotu na termostate T2 (DC). Doporučená maximálna teplota je 75°C. V prípade poklesu teploty vody (odber vody) pod 45°C zohrievajú vodu obidva prúdy veľmi rýchlo a efektí vne. Po dosiahnutí teploty nad 45°C sa prívod AC prúdu automati cky vypne. V zimnom období (od1.11.- 1.3.) je doporučené nastaviť termostat T1 (AC) na vyššiu teplotu vzhľadom na slabší slnečný svit.

Výroba elektrickej energie pre domácnosť
Ohrievače vody LX ACDC/M a M+K dokážu po nahriatí vody v ohrievači pomocou fotovoltaických panelov (DC prúd) presmerovať DC prúd smerom von z ohrievača vody a tým využiť zdroj z fotovoltaických panelov pre ďalšie zariadenia, menič DC/ AC prúdu pre dodávku elektriny do elektrickej siete objektu, alebo rodinného domu. Anódová tyč v ohrievači vody je využitá ako pomocná ochrana nádoby ohrievača. Svojou reakciou s vodou vytvára prostredie, ktoré predlžuje životnosť nádoby. Vyhotovenie a použitý materiál anódy zodpovedá norme DIN 4753/6.